نمرات آزمون طراحی واحد یادگیری دانشگاه فرهنگیان سبزوار- اردیبهشت 1395

:: نمرات آزمون طراحی واحد یادگیری دانشگاه فرهنگیان سبزوار- اردیبهشت 1395
نمرات آزمون طراحی واحد یادگیری گروه شنبه 14 الی 14:15 

 

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

6

شش

2

5

پنج

3

5

پنج

4

6

شش

5

5.5

پنج و نیم

6

5

پنج

7

6

شش

8

6

شش

9

6

شش

10

6

شش

11

6

شش

12

6

شش

13

6

شش

14

6

شش

15

غ

غایب

16

5.5

پنج و نیم

17

5.5

پنج و نیم

18

6

شش

19

6

شش

20

6

شش

21

5

پنج

22

6

شش

23

6

شش

24

6

شش

25

غ

غایب

26

6

شش

27

4.5

چهار و نیم

28

5.5

پنج و نیم

29

5

پنج

30

5

پنج

31

5

پنج

32

5.5

پنج و نیم

33

6

شش

34

6

شش

35

5.5

پنج و نیم

36

6

شش

 

دانشجویان معزز تا  پنج شنبه  09/ 02/95 فرصت دارند تا نظرات ارزشمند خود را از قسمت " نظر دهید " ارسال نمایند

                                                                                  موفق و مؤید باشید. نهاردانی

منبع : علمی واجتماعینمرات آزمون طراحی واحد یادگیری دانشگاه فرهنگیان سبزوار- اردیبهشت 1395
برچسب ها : 5پنج ,واحد یادگیری ,طراحی واحد ,آزمون طراحی ,نمرات آزمون ,نمرات آزمون طراحی

بازخواني متن كامل نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر

:: بازخواني متن كامل نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر
برای مدیران مسلمان دستور العملی مدیریتی جامع تر از نامه این شاید نتوانیم پیدا کنیم.
بازخواني متن كامل نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر


وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع)، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب كرد، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت، این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی و خصوصا شعبه شیعی آن است.

منبع : علمی واجتماعیبازخواني متن كامل نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر
برچسب ها : نامه ,اشتر ,حضرت ,مالك اشتر ,نامه حضرت ,كامل نامه

نمرات میان ترم (اردیبهشت95) سرپرستی سازمان -دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار

:: نمرات میان ترم (اردیبهشت95) سرپرستی سازمان -دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار
نمرات آزمون میان ترم (اردیبهشت95) سرپرستی سازمان - گروه چهارشنبه 7:30 الی 9   

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

5.5

پنج و نیم

2

5.5

پنج و نیم

3

4.5

چهار و نیم

4

غ

غایب

5

2.5

دو و نیم

6

5

پنج

7

5

پنج

8

4

چهار

9

3.5

سه و نیم

10

5

پنج

11

4.5

چهار و نیم

12

4

چهار

13

4.5

چهار و نیم

14

غ

غایب

15

4.5

چهار و نیم

16

5

پنج

17

غ

غایب

18

4

چهار

19

4.5

چهار و نیم

20

2.5

دو و نیم

21

5

پنج

22

5.5

پنج و نیم

23

5.5

پنج و نیم

24

غ

غایب

25

0

صفر

26

4.5

چهار و نیم

27

5.5

پنج و نیم

28

5

پنج

 دانشجویان معزز تا  سه شنبه  95/02/07 فرصت دارند 

 تا نظرات ارزشمند خود را از قسمت " نظر دهید " ارسال نمایند.                                    

                                                                           موفق و مؤید باشید. نهاردانی

منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم (اردیبهشت95) سرپرستی سازمان -دانشکده فنی بقیه ا... سبزوار
برچسب ها : 5پنج ,5چهار ,سرپرستی سازمان ,اردیبهشت95 سرپرستی ,اردیبهشت95 سرپرستی سازمان

نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 4- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار

:: نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 4- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
  نمرات آزمون میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری گروه یکشنبه 19:45 الی 21:15

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

غ

غایب

 

2

4

چهار

 

3

3

سه

 

4

6

شش

 

5

3.5

سه و نیم

 

6

غ

غایب

 

7

غ

غایب

 

8

3

سه

 

9

5.5

پنج و نیم

 

10

5.5

پنج و نیم

 

11

6

شش

 

12

6

شش

 

13

6

شش

 

14

غ

غایب

 

15

غ

غایب

 

16

غ

غایب

 

17

6

شش

 

18

غ

غایب

 

19

غ

غایب

 

20

غ

غایب

 

21

6

شش

 

22

5.5

پنج و نیم

 

23

6

شش

 

24

غ

غایب

 

25

6

شش

 

26

5

پنج

 

27

3

سه

 

28

غ

غایب

 

29

4.5

چهار و نیم

 

30-31

غ

غایب

 

32

4.5

چهار و نیم

 

دانشجویان معزز تا دوشنبه 95/02/06  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی

منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 4- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
برچسب ها : غایب ,چهار

نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 3- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار

:: نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 3- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
 نمرات آزمون میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری گروه یکشنبه 10 الی 11:30

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

5.5

پنج و نیم

2

3

سه

3

5

پنج

4

3

سه

5

6

شش

6

3

سه

7

غ

غایب

8

3.5

سه و نیم

9

3

سه

10

4

چهار

11

5

پنج

 

دانشجویان معزز تا دوشنبه 95/02/06  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی

منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 3- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
برچسب ها :

نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 2- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار

:: نمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 2- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
 نمرات آزمون میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه شنبه 19:45 الی 21:15

ردیف

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

4.5

چهار و نیم

2

5.5

پنج و نیم

3

6

شش

4

غ

غایب

5

6

شش

6

6

شش

7

5

پنج

8

5

پنج

9

5.5

پنج و نیم

10

2.5

دو و نیم

11

4

چهار

12

6

شش

13

غ

غایب

14

5.5

پنج و نیم

15

6

شش

16

4.5

چهار و نیم

17

6

شش

18

4.5

چهار و نیم

19

غ

غایب

20

5

پنج

21

4.5

چهار و نیم

22

5.5

پنج و نیم

23

4

چهار

24

6

شش

25

4.5

چهار و نیم

26

5

پنج

27

4.5

چهار و نیم

28

غ

غایب

29

6

شش

30

6

شش

31

4.5

چهار و نیم

32

5.5

پنج و نیم

33

6

شش

34

5

پنج

35

6

شش

36

6

شش

37

5

پنج

38

غ

غایب

39

غ

غایب

40

4.5

چهار و نیم

دانشجویان معزز تا دوشنبه 95/02/06  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی

منبع : علمی واجتماعینمرات میان ترم (اردیبهشت95) مدیریت کسب و کار و بهره وری- گروه 2- دانشگاه ع.ک 2-سبزوار
برچسب ها : 5چهار ,5پنج

نمرات میان ترم (اردیبهشت95)مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار

:: نمرات میان ترم (اردیبهشت95)مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار
 نمرات آزمون میان ترم مدیریت کسب و کار و بهره وری گروه شنبه 18 الی 19:30

شماره

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

2.5

دو و نیم

2

5

پنج

3

3

سه

4

6

شش

5

5.5

پنج و نیم

6

4.5

چهار و نیم

7

6

شش

8

غ

غایب

9

6

شش

10

6

شش

11

5.5

پنج و نیم

12

غ

غایب

13

6

شش

14

6

شش

15

6

شش

16

6

شش

17

6

شش

18

5

پنج

19

6

شش

20

5

پنج

21

6

شش

22

6

شش

23

6

شش

24

غ

غایب

25

6

شش

26

5.5

پنج و نیم

27

5.5

پنج و نیم

28

4.5

چهار و نیم

29

5.5

پنج و نیم

30

5.5

پنج و نیم

31

5

پنج

32

غ

غایب

33

5.5

پنج و نیم

34

5.5

پنج و نیم

35

6

شش

36

5

پنج

37

5.5

پنج و نیم

38

6

شش

39

6

شش

40

5

پنج

41

4.5

چهار و نیم

 

دانشجویان معزز تا دوشنبه 95/02/06  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

                                                      موفق و مؤید باشید. نهاردانی 

منبع : علمی واجتماعی نمرات میان ترم (اردیبهشت95)مدیریت کسب و کار و بهره وری -گ 1-دانشگاه ع ک شماره 2- سبزوار
برچسب ها : 5پنج ,5چهار

مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در حوزه انتخابیه سبزوار در انتخابات 7 اسفند 1394

:: مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در حوزه انتخابیه سبزوار در انتخابات 7 اسفند 1394

       08/۱۲/1394

رئیس حوزه انتخابیه سبزوار از مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در حوزه انتخابیه سبزوار خبرداد.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری سبزوار ، احمد برادران با اشاره به مشارکت 70 درصدی مردم در حوزه انتخابیه سبزوار  اظهارداشت: بیش از 245 هزار 495  تن در این حوزه انتخابیه پای صندوق های رای حضور پیدا کرده اند.
 وی با بیان اینکه تعداد 341 هزار نفر واجد شرایط رای گیری در این حوزه انتخابیه بوده اند گفت: از تعداد آمار شرکت کنندگان در انتخابات تعداد 135 هزار تن در شهر سبزوار پای صندوق های رای رفته اند.
برادران با بیان اینکه در شهرستان سبزوار 18کاندیدا به رقابت با یکدیگر پرداختند گفت: براساس شمارش آرا حوزه انتخابیه سبزوار آقای حسین مقصودی با 102هزارو 345  رای و آقای رمضانعلی سبحانی‌فر با 75هزار و 308  رای به عنوان نمایندگان منتخب مردم در این حوزه انتخابیه راهی مجلس شدند
.

منبع : پرتال فرمانداری سبزوار - 8 اسفند 1394

منبع : علمی واجتماعیمشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در حوزه انتخابیه سبزوار در انتخابات 7 اسفند 1394
برچسب ها : حوزه ,سبزوار ,انتخابیه ,مردم ,هزار ,مشارکت ,حوزه انتخابیه ,انتخابیه سبزوار ,درصدی مردم ,اسفند 1394 ,بیان اینکه ,حوزه انتخابیه سبزوار